jump to navigation

מחסום כתיבה (1) 12 באפריל 2005

Posted by Keren Fite in כתיבה יוצרת.
Tags: , , , ,
comments closed

שריל אורינג כלאה 600 מכונות כתיבה בתוך סורגי מתכת ויצרה את "מחסום כתיבה".
כלי הכתיבה הכלוא מייצג אמירה אסתטית ופוליטית על צנזורה וחופש הביטוי.

העבודה הוצגה לראשונה בשנת 1999 בברלין, ביום השנה ה- 66 לשריפת הספרים ההמונית שביצעו הנאצים.

אנשים כותבים נהנים, לכאורה, מחירות של מילים. הצנזורה נתפסת ככוח חיצוני הפועל לצמצם ולהשתיק את חופש הביטוי של האדם הכותב. אלא שהמציאות החיצונית של ביקורת משתיקה ומסרסת, משקפת גם מציאות פנימית אלימה וכולאת.

הענות 12 באפריל 2005

Posted by Keren Fite in פניות הציבור.
Tags: , ,
comments closed

קיים הבדל מהותי בין להגיב (react), לבין להענות (respond).

כשמגיבים חוזרים שוב ושוב (re) על פעולה (act) המתכתבת, ברוב המקרים, עם רוחות רפאים, תפיסות ומושגים מהעבר, ואין לה שום קשר ישיר עם רגע ההווה. בכך, לעיתים קרובות, מחמיצים את הרגע.

כשנענים נותנים תשובה הולמת להתרחשותו של הרגע. מתהווים ביחד עם המתרחש ולא בנפרד או בניגוד לו.

בהגיעם אל נקודת מעבר של נהר, פגשו שני נזירי זן עלמה יפהפיה שהתקשתה לחצות את המים בשל עומקו ומהירותו של הזרם.
הנזיר הראשון היסס והחל להתנצל ולהסביר שחוקי מסדר הנזירות אוסרים עליו מגע עם אישה.
הנזיר השני שתק, הרים את הנערה בזרועותיו, ונשא אותה אל מעבר לזרם השוצף, אל גדת הנהר השניה.
שני הנזירים המשיכו בדרכם.
לאחר זמן, פנה הראשון לשני ואמר: "לא היית צריך לשאת את הנערה כך על זרועותיך. אסור לנו, הנזירים, לגעת בנשים". מופתע, ענה הנזיר השני: "אתה לבטח עייף מאוד! אני השארתי את הנערה על גדת הנהר. אתה נשאת אותה עימך כל הזמן".

נזיר אחד מגיב למושג "אישה", מחמיץ את הנערה שמולו ואינו מסוגל להענות לבקשתה.
נזיר שני אינו מביא דבר אל המפגש, ולכן נענה לבקשה של אותו הרגע ומותיר את הנערה מאחור.